• Thứ Hai, Ngày 26/01/2015
    Ngày 10/1/2015, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đã quyết định thành lập Đội Lắp Máy Số 9 để thực hiện các hoạt động lắp đặt thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, trong đó có dự án trọng điểm Nhiệt điện Thái Bình 2.
  • Thứ Hai, Ngày 11/11/2013
    Đội hàn Công ty cổ phần Lilama 69-1 được thành lập vào ngày 10/10/2013. Là một đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 69-1 ra đời nhằm thực hiện toàn bộ công việc liên quan đến công tác hàn tại các công trình thi công của Công ty, nâng cao năng lực tay nghề thợ hàn trong thi công lắp đặt…